NGUYỆN SAN CÔNG GIÁO
Magazine Catholique
Katholische Monatszeitschrift
Monthly Catholic Magazine
Email: info@danchua.de
DÂN CHÚA ÂU CHÂU
Pfizerstr.17, D-70184 Stuttgart
Germany
Tel.: (0711) 23 69 093
Fax: (0711) 23 61 320
Chủ trương:Hội Linh Mục Tu Sĩ
UT SINT UNUM Âu Châu
Chủ nhiệm: Lm. Bùi Thượng Lưu
Phụ tá: Lm. Đào Văn Thạnh
Tổng thư ký: Sr. Nguyễn Thị Hường

DÂN CHÚA MỸ CHÂU
P.O. Box 1419, Gretna. LA 70053-1419. USA
Tel.: (504) 392-1630
Fax: # 504-391-5440
Chủ nhiệm: Lm. Việt Châu, SSS
Phụ tá: Lm. Nguyễn Văn Tùng
Chủ bút: Lm. Bình Giang,SSS
Tổng thư ký: Ông Đỗ La Lam

DÂN CHÚA ÚC CHÂU
715 Sydney Rd. Brunswick, Victoria 3056
Tel.: (03) 9386-7455
Fax: (03) 9386-3326
Mobile: (0412) 560-455
Chủ nhiệm: Rev. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ bút: Mr. Trần Vũ Trụ
Phụ tá Chủ Bút: Uyên Lan
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh FMA
Ban tài chinh: Chị Vũ Hồng Cẩm
Admins
Mass times
Mass:
1st 2nd 3rd 4th
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
Note:
Go to top