Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Xứ Xương Điền1 member

Giáo Họ Phương Đê

Giáo Họ Phương Đê

Giáo Xứ Xương Điền1 member

Giáo Xứ Cồn Vẽ

Giáo Xứ Cồn Vẽ

Giáo Hạt Kiên Chính1 member

Giáo Họ Tây Cát

Giáo Họ Tây Cát

Giáo Xứ Liên Phú1 member

Giáo Họ Lạc Nội

Giáo Họ Lạc Nội

Giáo Xứ Thuận Thành1 member

Giáo Họ Lạc Ngoại

Giáo Họ Lạc Ngoại

Giáo Xứ Thuận Thành1 member

Giáo Họ Lạc Bắc

Giáo Họ Lạc Bắc

Giáo Xứ Thuận Thành1 member

Giáo Họ Thanh Nhang

Giáo Họ Thanh Nhang

Giáo Xứ Thiện Giáo1 member

Giáo Họ Chứng Nhân

Giáo Họ Chứng Nhân

Giáo Xứ Thanh Thủy1 member

Giáo Họ Giao Thiện

Giáo Họ Giao Thiện

Giáo Xứ Phú Thọ1 member

Mass times
Mass:
1st 2nd 3rd 4th
Go to top