Captcha Challenge
Reload Image
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
Sarah Dau
is no longer listed as "Married"
Sarah Dau
updated her profile information.
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
View More