Captcha Challenge
Reload Image
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
https://www.facebook.com/denthanhanton/videos/1893504700907571/
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.
See 1 more posts from Đậu Huân
Minh Binh
updated his profile information.
View More